Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mak niskomorfinowy i konopie włókniste w Wielkopolsce

Mak niskomorfinowy i konopie włókniste w Wielkopolsce
W 57 gminach województwa wielkopolskiego na łącznej powierzchni 280,50 ha rolnicy mogą w tym roku zgodnie z rozporządzeniem wojewody wielkopolskiego uprawiać mak niskomorfinowy. Natomiast w 28 gminach na ogólnej powierzchni 2.089,10 ha można uprawiać konopie włókniste.

Stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) "nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw".

Rolnicy, którzy zdecydują się na tego rodzaju uprawy muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych, wydanego zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, póz. 1485 z późn. zm.) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.). Od decyzji wydanej przez organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego). Ponadto wymagane jest zawarcie umowy kontraktacji przez prowadzącego uprawę z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub umowy sprzedaży zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Zgodnie z art. 48 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa kontraktacji winna zawierać dokładnie określony sposób zniszczenia słomy makowej jak i resztek pożniwnych pochodzących z uprawy maku niskomorfinowego.

Prowadzenie upraw maku lub konopi włóknistych na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach jest jedynie możliwe przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany. Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie skupu maku winny zaopatrzyć się w materiał siewny maku w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Borowo.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności