Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej kwestie hodowli zwierząt

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej kwestie hodowli zwierząt
Kwestie hodowli i oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz zachowania ich zasobów genetycznych – reguluje projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który we wtorek przyjął rząd.

Projekt określa m.in. zasady prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz zasady nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich. Nowy akt prawny zastąpi obowiązującą ustawę z 1997 r.

Projektowane przepisy przewidują, że Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt będzie państwową jednostką budżetową, wykonującą zadania związane z hodowlą, rozrodem pszczół i zwierząt futerkowych.

Centrum będzie kontrolować prowadzenie oceny wartości użytkowej iáhodowlanej zwierząt gospodarskich. Ma też prowadzić laboratorium badające grupy krwi zwierząt oraz laboratorium referencyjne, badające mleko pod kątem oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz. Centrum będzie ponadto nadzorować wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na zadania związane z produkcją zwierzęcą oraz współpracą z organizacjami międzynarodowymi.

Księgi hodowlane zwierząt gospodarskich i ich rejestry mają prowadzić związki hodowców lub inne jednostki upoważnione do tego przez ministra rolnictwa. Księgi hodowlane bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych będą prowadzone zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Związki hodowców będą pobierały opłatę za wpis zwierząt do księgi lub rejestru bądź wystawienie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie tych operacji. Nowe przepisy zakładają również, że mogą one prowadzić ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich za zgodą ministra rolnictwa. Ocena ta będzie prowadzona na wniosek lub za zgodą właściciela lub posiadacza tych zwierząt.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności