Ceny zbóż, notowania, aktualności

Podsumowanie programu SAPARD

Podsumowanie programu SAPARD
Z dniem 30 września br. zakończyła się kontraktacja środków w ramach Programu SAPARD. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD Agencja zawarła 24 434 umowy o pomoc finansową na łączną kwotę 4 803 mln złotych, z czego:

 - w Działaniu 1 "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych" 1 342 umowy na łączną kwotę 1 699 mln złotych,  - w Działaniu 2 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" 13 742 umowy na łączną kwotę 639 mln złotych,  - w Działaniu 3 "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" 4 493 umowy na łączną kwotę 2 025 mln złotych,  - w Działaniu 4 "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" 4 857 umów na łączną kwotę 440 mln złotych.

W marcu br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłało do Komisji Europejskiej wniosek, aby na realizację projektów z Programu SAPARD, można było przeznaczyć dodatkową kwotę 375 mln euro w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 447/2004 z dnia 10 marca 2004 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na finansowanie działań w Programie SAPARD dodatkową kwotą w wysokości 140 mln euro środków w ramach PROW, z czego 105 mln euro ze środków UE i 35 mln euro ze współfinansowania krajowego. Powyższa kwota pozwoliła zabezpieczyć finansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków w ramach:

 - Działania 1 "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych",  - Działania 2 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych",  - Działania 4 "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Wskazana powyżej kwota 140 mln euro w ramach PROW nie pozwoliła jednak na zawarcie umów dla wszystkich pozytywnie ocenionych projektów w Działaniu 3 "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" Programu SAPARD.

Warto jednak nadmienić, że wobec zgłoszenia przez gminy i powiaty w roku 2003 łącznie 4 198 wniosków o pomoc finansową w ramach Działania 3 Programu SAPARD Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło szereg działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie samorządowych inwestycji infrastrukturalnych.

Dzięki zmianie tablic finansowych Programu, przesunięciom środków z innych działań oraz podwyższeniu kursu walutowego, służącego do wyznaczenia równowartości środków Unii Europejskiej zapisanych w Rocznych Umowach Finansowych na lata

2002 i 2003, łączna kwota dostępna w Działaniu 3 wzrosła do ponad 2 mld złotych i jest o prawie 900 mln złotych wyższa od środków pierwotnie przeznaczonych na to działanie. Powyższa kwota dostępna w Działaniu 3 pozwoliła na sfinansowanie w skali kraju około 80 proc. inwestycji pozytywnie ocenionych w tym działaniu.

Podsumowując etap zawierania umów w Programie SAPARD należy podkreślić, iż nie sprawdziły się obawy, że Polska nie wykorzysta środków Programu SAPARD.

Dzięki możliwości wykorzystania dodatkowych środków w ramach PROW udało się zakontraktować 115 proc. środków przeznaczonych na SAPARD z Rocznych Umów Finansowych na lata 2000-2003.

Przedsiębiorcy, rolnicy i jednostki samorządu terytorialnego w latach 2002-2006 otrzymają prawie 5 mld złotych refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektów SAPARD, z tego ok. do 2 mld zł. otrzymają gminy i powiaty, których inwestycje infrastrukturalne realizowane w tym programie opiewają na kwotę ok. 4 mld złotych.

Realizacja projektów w Programie SAPARD obok wymiernych korzyści dla beneficjentów ma również istotne znaczenie dla wykonawców inwestycji. Dzięki zwiększonemu popytowi przedsiębiorców, rolników i samorządów na dostawy, usługi i roboty budowlane wiele firm uzyskało zamówienia, co w konsekwencji ma pozytywny wpływ na zatrudnienie i wyniki finansowe tych przedsiębiorstw.

Podkreślić należy przede wszystkim duży popyt na maszyny rolnicze oraz materiały i usługi budowlane. Dzięki zwiększonemu popytowi firmy produkujące maszyny rolnicze mogły powiększyć sprzedaż. Natomiast firmy budowlane, często lokalne, dzięki wykonywanym inwestycjom infrastrukturalnym na zamówienie samorządów na obszarach wiejskich w ramach Programu SAPARD mogą utrzymać lub nawet zwiększyć zatrudnienie.

Dzięki realizowaniu ponad 24 tysięcy projektów tysiące beneficjentów uzyskują nie tylko konkretną pomoc finansową, ale także wiedzę i doświadczenie do wykorzystania przy realizacji nowych projektów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki temu znacznie łatwiej będzie dobrze wykorzystać skierowane także na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich środki Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", a także Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności