Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych
Celem ustawy jest wdrożenie rozporządzeń Komisji Europejskiej w sprawie środków przejściowych w sektorze rolnym, w związku z przystąpieniem nowych państw do Unii Europejskiej.

Regulacja ta ma zapobiec gromadzeniu w okresie przedakcesyjnym zapasów produktów rolnych, przez podmioty z krajów przystępujących do Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia ich do obrotu na obszar Unii po akcesji. Ma to uniemożliwić spekulację, polegającą na wykorzystaniu różnicy między stawkami celnymi stosowanymi przed akcesją, a stawkami celnymi Unii Europejskiej.

Przepisy projektu ustawy dotyczą sposobu określania nadmiernych zapasów produktów objętych projektem ustawy, opłat pobieranych od podmiotów posiadających takie zapasy, sposobu oraz trybu ich naliczania i kontroli.

Kara polegająca na pobieraniu opłat odpowiadających wysokości równej stawkom celnym UE, ma spowodować nieopłacalność gromadzenia zapasów przed akcesją.

Kontrola polegać będzie na sprawdzaniu pisemnych informacji składanych przez przedsiębiorców, potwierdzających istnienie zapasów w dniu 1 maja 2004 roku. Dokumenty te będą składane po tej dacie, do 30 czerwca 2004 roku.

W projekcie zawarto również przepisy nakładające obowiązek eliminacji z obszaru celnego Unii Europejskiej cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru zawartego w towarach przetworzonych o wysokiej zawartości cukru.

Ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności