Ceny zbóż, notowania, aktualności

Od końca maja 2013 r. ceny trzody wykazują silne tendencje wzrostowe

Od końca maja 2013 r. ceny trzody wykazują silne tendencje wzrostowe

oznakowane świnie
123RF Zdjęcie Seryjne

Warto również zaznaczyć, że w okresie od końca maja, kiedy nastąpiło znaczne odbicie cen na rynku, do ostatniego tygodnia lipca 2013 r. ceny wzrosły o 0,82 zł/kg. Co ciekawe, w latach 2007-2012 w analizowanym okresie ceny przeciętnie wzrastały o 0,43 zł/kg. Oznacza to zatem, że obecnie obserwowane podwyżki są szybsze niż zazwyczaj w tym okresie roku.

Tak znaczne wzrosty cen były spowodowane głównie czynnikami podażowymi: zmianami w uboju jak również zmieniającą się dynamiką wywozu i przywozu mięsa. Dane Eurostatu wskazują na spadek w ubojach do 695 tys. ton w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2013 roku, co oznacza 6-procentowy spadek (w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku). Przy czym szczególnie wyraźne obniżki, o 13 proc. w relacji rocznej, wystąpiły w maju. Ten czynnik podażowy oddziaływał w kierunku umocnienia się cen. Podobny wpływ miał również eksport.

Dane MRiRW dotyczące wywozu za pierwsze pięć miesięcy 2013 r. wskazują na wysoką, 17-procentową dynamikę eksportu mięsa wieprzowego. W okresie I-V 2013 r. wyniósł on 165 tys. ton, czyli był o 24 tys. t wyższy niż rok wcześniej. Patrząc z kolei na zmiany w przywozie mięsa wieprzowego, od początku roku do maja 2013 r. zmalał on o 1 proc. do 238 tys. ton. Widzimy zatem, że poprawia się stopniowo bilans wymiany handlowej mięsa wieprzowego dla Polski. Kolejnym ważnym czynnikiem jest stopniowe osłabienie się złotego w stosunku do euro, co dodatkowo wspiera rozwój eksportu.

Mówiąc o wymianie handlowej, należy wspomnieć, że ceny w kraju, ze względu na pozycję Polski jako importerem netto mięsa wieprzowego, podążają za zmianami w cenach na rynku unijnym. Pod tym względem od końca maja obserwujemy znaczne ożywienie na rynku unijnym, z cenami żywca wzrastającymi o 12 proc. w okresie 20.05-28.07.2013. Zatem obserwowany wzrost cen w kraju wpisuje się w ten trend.

Biorąc pod uwagę dane o ubojach i wysokim tempie wzrostu wywozu i malejącym imporcie mięsa oczekujemy, że w kolejnych tygodniach nastąpią kolejne nieznaczne wzrosty cen, jednak dynamika powinna stopniowo wyhamować.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności