Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ranking branży mięsnej – Krzyżanowscy pierwsi

Ranking branży mięsnej – Krzyżanowscy pierwsi
W ścisłej czołówce rankingu poza firmą Krzyżanowscy znalazły się też Zakłady Mięsne Mróz i Zakłady Mięsne Nowak. Różnice pomiędzy laureatami są niewielkie, rywalizacja była bardzo zacięta. Przedstawiamy wyniki rankingu branży mięsnej zorganizowanego przez miesięcznik "Rynek Spożywczy" i portalspozywczy.pl przy współudziale Związku "Polskie Mięso". Najważniejszym celem, który przyświecał nam przy opracowywaniu wyników rankingu, było możliwie najbardziej obiektywne przedstawienie osiągnięć i wyników krajowych zakładów przetwórstwa mięsnego w 2007 roku.

Krajowe przetwórstwo mięsne jest silnie zróżnicowane pod względem wielkości zakładów.

Obok dużych grup kapitałowych o rocznych przychodach, mieszczących się w przedziale 1-1,5 mld zł, istnieje wiele średnich oraz małych przedsiębiorstw rodzinnych, o sprzedaży nie przekraczającej 20 mln zł.

Z tego powodu, opracowując zasady rankingu, staraliśmy się mieć przede wszystkim na uwadze, by szanse wszystkich jego uczestników były możliwie najbardziej wyrównane. Dlatego aż 6 z 7 kategorii rankingowych oparliśmy na wielkościach wskaźnikowych, a tylko w jednej przyznawaliśmy punkty za wartość bezwzględną przychodów ze sprzedaży.

Ostatecznie ranking został opracowany na podstawie siedmiu kategorii, uwzględniających: 1. Wielkość przychodów ze sprzedaży netto 2. Rentowność sprzedaży netto (zysk netto do przychodów) 3. Rentowność EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja do przychodów) 4. Przychody na jednego zatrudnionego 5. Rentowność aktywów (zysk netto do aktywów) 6. Stopa inwestowania (nakłady inwestycyjne do amortyzacji) 7. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży (eksport do przychodów).

Tak skonstruowane kryteria oceny nie faworyzowały żadnej grupy firm, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie czołowej dziesiątki rankingu.

Punktowane były wszystkie przedsiębiorstwa biorące w nim udział. Za pierwsze miejsce w każdej kategorii przyznawany był 1 punkt, a za kolejne – jego ułamkowa część, wynikająca z relacji między wynikiem danej firmy i rezultatem zwycięzcy.

Taki sposób punktowania jest bardziej sprawiedliwy, gdyż pokazuje kolejność firm z uwzględnieniem dużych często różnic w osiąganych wskaźnikach.

Suma punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach decydowała o miejscu w czołowej dziesiątce rankingu.

Poza zróżnicowaniem punktacji w zależności od osiągniętego wyniku, nie stosowaliśmy innych wag dla poszczególnych kategorii rankingowych.

Wszystkie dane finansowe i wskaźniki przedstawione w rankingu dotyczą 2007 r.

Najwięksi w branży

Pierwszą punktowaną kategorią rankingu była wielkość przychodów ze sprzedaży. Łączna sprzedaż zakładów uczestniczących w rankingu znacząco przekroczyła 7,5 mld zł, co stanowiło grubo ponad jedną czwartą przychodów całego sektora mięsnego. Dlatego wyniki rankingu dość dobrze odzwierciedlają rzeczywisty obraz branży w 2007 r.

Zwycięzcą w tej kategorii został Sokołów SA – największa firma uczestnicząca w rankingu i jedna z dwóch największych w sektorze mięsnym. Na drugim miejscu pod względem wielkości przychodów uplasował się Polski Koncern Mięsny DUDA SA, a na trzecim – PPHU DUDA-BIS sp. z o.o. z Sosnowca (tabelka – kategoria 1).

Liczy się rentowność

Przeciętny wskaźnik rentowności sprzedaży uczestników rankingu wyniósł 2,2 proc., co jest rezultatem zbliżonym do średniej branżowej liczonej przez GUS (2,3 proc.) dla podmiotów zatrudniających powyżej 49 pracowników.

Najwyższą rentownością sprzedaży w gronie uczestników rankingu wykazała się firma Krzyżanowscy z Radomia (8,09 proc.), jedna z najmniejszych biorących w nim udział. Niewiele niższy poziom tego wskaźnika miały także spółka Mróz z Borka Wielkopolskiego oraz Wytwórnia Salami Igloomeat-Sokołów z Dębicy (tabelka – kategoria 2).

Rentowność EBITDA, wyrażona stosunkiem EBITDA do sprzedaży netto, umożliwia dobre porównanie działalności operacyjnej firm o różnym stopniu zużycia majątku trwałego, pokazując udział prawdziwej nadwyżki kasowej na prowadzonych operacjach w przychodach.

Średnia marża EBITDA liczona dla wszystkich uczestników rankingu wyniosła 6,04 proc. Także w tej kategorii zwycięzcą została firma Krzyżanowscy z Radomia (17,24 proc.), która wyprzedziła spółkę Mróz z Borka Wielkopolskiego oraz Wytwórnię Salami Igloomeat-Sokołów z Dębicy (tabelka – kategoria 3).

Tytani pracy

Wielkość przychodów na jednego zatrudnionego jest jednym z mierników wydajności pracy.

Gdy są wysokie, świadczą o efektywności działania przedsiębiorstwa.

Przeciętne przychody na zatrudnionego w zakładach, biorących udział w rankingu, wyniosły 416,3 tys. zł – o blisko 12 proc. więcej od średniej wydajności, którą można obliczyć na podstawie danych GUS (372,4 tys. zł).

Rekordzistą w dziedzinie wydajności pracy została firma Food Service z Rawy Mazowieckiej, w której jeden zatrudniony wypracował w 2007 r. ponad 1 mln zł przychodów. Zbliżony wynik w tej kategorii rankingu uzyskały także Zakłady Mięsne Salus z Bojanowa oraz Zakłady Mięsne Zakrzewscy z Kosowa Lackiego (tabelka – kategoria 4).

Jak wykorzystywane są aktywa?

Rentowność aktywów (ROA) mierzona relacją wyniku netto do aktywów pokazuje, ile zysku przypada na każdą złotówkę aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Innymi słowy – wskaźnik ROA określa, czy wynik netto wypracowany przez dany podmiot jest adekwatny do będących w jego dyspozycji aktywów.

Spośród wszystkich uczestników rankingu najefektywniej wykorzystały w ubiegłym roku swoje aktywa Zakłady Mięsne Nowak z Gdańska, które uzyskały wskaźnik ROA na poziomie 16,39 proc. Niewiele gorszym wynikiem poszczycić się mogły także następne w kolejności Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JAF z Pilicy oraz spółka Agro-Handel z Mościszek (tabelka – kategoria 5).

Trzeba inwestować

Przeciętna stopa inwestycji w zakładach uczestniczących w rankingach wyniosła 172,39 proc. – co oznacza, że ich nakłady inwestycyjne były w 2007 r. o ponad 72 proc. wyższe od amortyzacji. Dla porównania – wg IERiGŻ – nakłady inwestycyjne całego sektora mięsnego były w pierwszej połowie ubiegłego roku o ponad 50 proc. wyższe od bieżących odpisów amortyzacyjnych.

Pokazuje to, że uczestnicy rankingu nie poprzestają na odtwarzaniu swojego majątku, lecz powiększają go – i to w stopniu większym od średniej sektorowej.

Najwyższą stopą inwestowania spośród uczestników rankingu legitymowały się Zakłady Mięsne Zakrzewscy z Kosowa Lackiego (577,10 proc.), które wyprzedziły w tej kategorii Zakłady Mięsne Skiba z Chojnic oraz Polski Koncern Mięsny DUDA SA (tabelka – kategoria 6).

Eksport gardłową sprawą

Mocny złoty i niskie ceny na rynkach głównych unijnych producentów mięsa spowodowały, że eksport polskiej wieprzowiny zmniejszył się w 2007 r. o 2-3 proc. Z tego względu także przeciętny udział eksportu w sprzedaży firm, biorących udział w rankingu, wyniósł w ub.r. 17,22 proc., czyli nieco mniej niż w ostatnich latach. Pamiętając o trudnych warunkach wywozu w ubiegłym roku, tym bardziej należy podkreślić znaczną aktywność większości uczestników rankingu na rynkach zagranicznych.

Najwyższym udziałem sprzedaży zagranicznej w przychodach mogła się pochwalić spółka West Pol z Chojnic (67,6 proc.). Za nią w tej kategorii rankingu uplasowały się Zakłady Mięsne Salus z Bojanowa oraz Food Service z Rawy Mazowieckiej (tabelka – kategoria 7).

Klasyfikacja generalna

W ten sposób ustaliliśmy nie tylko kolejność zakładów w poszczególnych kategoriach rankingu, lecz także zobaczyliśmy ich zróżnicowanie w zakresie osiąganych wskaźników. Za wszystkie kategorie można było otrzymać maksymalnie 7 punktów, jednak uczestnikom rankingu niełatwo było zbliżyć się do takiego rezultatu. Do czołówki awansowały przede wszystkim firmy, które w miarę regularnie plasowały się dość wysoko w poszczególnych kategoriach rankingu.

Aby znaleźć się w jego pierwszej dziesiątce, jego uczestnicy musieli zdobyć ponad połowę punktów możliwych do uzyskania. Rywalizacja o czołowe lokaty była bardzo zacięta, o czym świadczy fakt, że różnica pomiędzy zwycięzcą rankingu a drugą w kolejności firmą wyniosła tylko 0,132 pkt., a tę z kolei od trzeciej dzieliło zaledwie 0,006 pkt.! Laureatem Rankingu Branży Mięsnej została firma Krzyżanowscy z Radomia, która zgromadziła na koncie 3,813 pkt., czyli 54,5 proc. punktów możliwych do uzyskania. Warto podkreślić, że jest to najmniejszy zakład, który znalazł się w pierwszej dziesiątce i jeden z najmniejszych spośród wszystkich uczestników rankingu.

Godne uwagi jest również, że firma Krzyżanowscy jako jedyna zwyciężyła w dwóch kategoriach: rentowności sprzedaży i EBIDTA, zasługując na miano najefektywniejszej firmy rankingu (tabelka na str. 11).

Drugie miejsce w rankingu przypadło spółce Mróz z Borka Wielkopolskiego (3,681 pkt., 52,6 proc.), a trzecie – Zakładom Mięsnym Nowak z Gdańska (3,675 pkt., 52,5 proc.).

Szanse na sukces miały wszystkie firmy, niezależnie od wielkości. Dlatego w pierwszej dziesiątce sąsiadują ze sobą: mała firma Krzyżanowscy, zaliczana do średnich spółka Mróz, Zakłady Mięsne Nowak i Zakłady Mięsne Salus, a także trzecie – pod względem wielkości – przedsiębiorstwo krajowej branży mięsnej – Polski Koncern Mięsny DUDA.

Źródło: Rynek Spożywczy

Powrót do aktualności