Ceny zbóż, notowania, aktualności

UE: dopłata od hektara

UE: dopłata od hektara
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, uprawniającą rolników do dopłat z UE. Dopłaty otrzymają osoby posiadające gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar.

Zgodnie z ustawą, dopłaty otrzymają osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwo rolne. Za gospodarstwo uważa się tu grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar. Gospodarstwa najmniejsze też dostaną?

Zapis ten został wcześniej negatywnie zaopiniowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Według UKIE, jest on sprzeczny z prawem UE, ponieważ opiera definicję gospodarstwa rolnego na ewidencji gruntów i budynków. Poprawka ta została negatywnie zaopiniowana przez sejmową Komisję Rolnictwa.

Posłowie odrzucili poprawkę uprawniającą do dopłat posiadacza działek rolnych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar. Według odrzuconej poprawki, działka rolna to wchodzący w skład gospodarstwa obszar gruntu, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

Jednak rząd nie zgadza się z propozycjami Komisji Rolnictwa, gdyż kontrola prawidłowości wypłat kosztowałaby więcej niż sama wielkość dopłaty. Według Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, przyjęcie definicji gospodarstwa na podstawie ustawy o podatku rolnym jest sprzeczne z prawem UE. (Ustawa określa wielkość gospodarstwa na podstawie jego rzeczywistej powierzchni lub hektarów przeliczeniowych).

Ustawa przewiduje, że producent rolny będzie otrzymywał dopłaty bezpośrednie w formie jednolitej płatności obszarowej oraz w postaci dopłat uzupełniających do powierzchni m.in. uprawy chmielu, tytoniu, ziemniaków skrobiowych.

Wysokość stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw określana będzie corocznie przez Radę Ministrów.

System jednolitej płatności obszarowej przewiduje objęcie dopłatami wszystkich użytków rolnych "utrzymanych w dobrej kulturze rolnej" w wysokości 25 proc., 30 proc., 35 proc. w latach 2004, 2005, 2006, w stosunku do płatności obowiązujących w UE.

Sejm rozpatrzył również projekt ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów i gospodarstw rolnych, na podstawie którego będą przyznawane dopłaty. Numer ewidencyjny będzie niepowtarzalny i nie będzie przechodził na spadkobierców.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności