Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR ogłasza przetarg na zakup mrożonych półtusz wieprzowych

ARR ogłasza przetarg na zakup mrożonych półtusz wieprzowych
Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa ogłasza przetarg otwarty na wybór Przedsiębiorców, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawrze umowy na zakup mrożonych półtusz wieprzowych z zapasów ARR oraz dostawę gotowych produktów w ramach realizacji programu pomocy żywnościowej.

1. Przetarg jest otwarty i przeprowadzony w drodze wyboru pisemnych ofert.

2. Przetarg organizowany przez Agencję Rynku Rolnego dotyczy wyboru Przedsiębiorców, z którymi Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego zawrą umowy na zakup mrożonych półtusz wieprzowych z zapasów ARR oraz dostawę gotowych produktów w ramach realizacji programu pomocy żywnościowej.

3. Do sprzedaży i przetworzenia przeznaczone będzie 2,5 tys. ton półtusz wieprzowych mrożonych pochodzenia krajowego klas E, U i R, nieskórowanych, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, odpowiadających wymaganiom normy PN-911A-82001 wraz ze zmianą A2, stanowiących zapasy interwencyjne Agencji Rynku Rolnego.

4. Cena sprzedaży półtusz loco magazyn chłodnia Agencji została ustalona w wysokości, przy udziale procentowym poszczególnych klas:

 - klasa E - 4,55 zt/kg +VAT, (30 proc.),
 - klasa U - 4,35 zt/kg + VAT, (35 proc.),
 - klasa R - 4,20 zt/kg + VAT, (35 proc.),

5. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie Przedsiębiorcy, którzy:

1) prowadzą rozbiór i przetwórstwo mięsa - uprawnienie do prowadzenia rozbioru i przetwórstwa mięsa musi wynikać z aktualnego zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii,

2) posiadają stały nadzór weterynaryjny i uprawnienia do eksportu na teren UE - uprawnienie do eksportu na obszar UE musi być potwierdzone zaświadczeniem powiatowego lekarza weterynarii,

3) zadeklarują zakup półtusz w ilości nie mniejszej niż 500 ton oraz dostawę odpowiedniej ilości gotowych produktów w okresie wrzesień - 10 grudzień 2003 r.

6. Przedmiotem przetargu jest zaoferowana ilość (w kg) gotowych produktów w asortymentach i udziale procentowym określonym w pkt 7, którą Przedsiębiorca dostarczy Agencji do wskazanych przez nią miejsc odbioru organizacji pozarządowych wykonujących zadania pomocy społecznej za cenę 1000 ton półtusz wieprzowych, przyjmując za podstawę cenę jednostkową określoną w pkt 4.

7. Przedsiębiorcy zobowiązani będą do dostarczenia gotowych produktów w następującym asortymencie i następujących proporcjach:

 a) pasztet mazowiecki 380g - 10 proc.,
 b) konserwa tyrolska 300g - 20 proc.,
 c) luncheon meat 300g - 25 proc.,
 d) wieprzowina w sosie własnym 850g - 45 proc..

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) złożenie oferty oraz niezbędnej dokumentacji przetargowej określonej w Ogłoszeniu i w "Warunkach przetargu otwartego na zakup mrożonych półtusz wieprzowych z zapasów ARR oraz dostawę gotowych produktów z przeznaczeniem na realizację przez ARR programu pomocy żywnościowej",

2) wpłata wadium w wysokości wynikającej z przemnożenia 100 zł za tonę półtusz wieprzowych przez ilość deklarowaną do zakupu i przerobu, na rachunek ARR: II Oddział BGŻ S.A. w Warszawie nr 68 2030 0016 0019 2662 0101 0009 w terminie do dnia 22 września 2003 r.

9. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy, zgodnie z przedłożonym wyciągiem z rejestru handlowego

lub

zaświadczeniem o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego.

10. Przedsiębiorca jest związany warunkiem złożonej oferty przez 30 dni od terminu określonego w pkt. 12.

11. Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę. Przedstawienie propozycji rozwiązań wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

12. Oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący poufność jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność.

Na kopercie zewnętrznej, nieoznakowanej nazwą Przedsiębiorcy należy umieścić napis "OFERTA - ZAKUP PÓŁTUSZ WIEPRZOWYCH Z ZAPASÓW ARR ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW GOTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PRZEZ ARR PROGRAMU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ".

Ofertę należy dostarczyć do kancelarii ARR: pokój nr 103, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, w terminie do dnia 24 września 2003 r. do godz. 15.00.

13.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

14. Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniu 25 września 2003 r.

15. Kryterium wyboru Przedsiębiorców będzie deklarowana ilość (w kg) gotowych produktów, którą Przedsiębiorca dostarczy za cenę 1000 ton mrożonych półtusz wieprzowych.

16. Agencja zastrzega sobie prawo częściowego przyjęcia ofert, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn.

17. Warunki przetargu otwartego na zakup mrożonych półtusz wieprzowych z zapasów ARR oraz dostawę gotowych produktów z przeznaczeniem na realizację przez ARR programu pomocy żywnościowej, wzór umowy na zakup mrożonych półtusz wieprzowych z zapasów ARR oraz dostawę gotowych produktów w ramach realizacji programu pomocy żywnościowej oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Centrali ARR w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12, pok. nr 447A i 443, tel. 661-78-03 i 661-77-45 oraz na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności