Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR wystawia półtusze na eksport w formie przetworzonej po 3,50 zł/kg

ARR wystawia półtusze na eksport w formie przetworzonej po 3,50 zł/kg
Uprzejmie informujemy iż Agencja Rynku Rolnego wystawiła na sprzedaż półtusze wieprzowe na eksport w formie przetworzonej po 3,50 zł/kg.

Zasady przetargu:

Przedmiotem sprzedaży są półtusze wieprzowe w klasach E, U, R z zapasów ARR.

Cenę wywoławczą loco magazyn/chłodnia ustala się dla wszystkich klas półtusz wieprzowych na poziomie 3,50 zł/kg (bez VAT).

Warunkiem przystąpienia przez kupującego do przetargu jest wniesienie wadium w formie gotówkowej w wysokości 0,40 zł/kg półtusz wieprzowych które zostaje zaliczone na poczet kaucji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy sprzedaży.

Do przetargu na zakup półtusz wieprzowych z przeznaczeniem na eksport w formie przetworzonej mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy oprócz wymogów określonych wyżej prowadzą zakład przetwórstwa mięsnego oraz zobowiążą się do wyeksportowania we własnym zakresie wyrobów wytworzonych przez siebie w tym zakładzie, z zakupionych półtusz wieprzowych. Uprawnienia do przetwórstwa mięsa oraz do eksportu mięsa, musi wynikać z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży półtusz wieprzowych jest wniesienie przez kupującego zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 1,50 zł/kg umownej ilość półtusz.

Termin odbioru półtusz wieprzowych określa się na 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego są upoważnieni do podjęcia decyzji o przedłużeniu tego terminu o 14 dni, pod warunkiem pokrycia przez kupującego kosztów składowania za wydłużony okres odbioru.

Dopuszcza się rozliczenie eksportu zakupionych półtusz wieprzowych w następujący sposób:

  • eksportem wyrobów gotowych o kodach PCN: 1602 41 10 0, 1602 42 10 0; 1602 49 11 0; 1602 49 13 0; 1602 49 15 0, przyjmując do rozliczenia proporcje 1 : 0,80 tj. 1 kg zakupionych półtusz wieprzowych powinien być rozliczonymi dokumentami świadczącymi o wyeksportowaniu 0,80 kg wyrobów gotowych o kodach PCN: 1602 41 10 0, 1602 49 11 0, 1602 49 13 0, 1602 49 15 0,

    lub

  • co najmniej 70% ilości zakupionych półtusz eksportem wyrobów gotowych o kodach PCN: 1602 41 10 0; 1602 42 10 0, 1602 49 11 0, 1602 42 13 0; 1602 49 15 0, natomiast pozostałą ilość zakupionych półtusz eksportem wyrobów gotowych o kodzie PCN 1 601 00 91 0, przyjmując do rozliczenia proporcje 1 : 1,80 tj. 1 kg zakupionych półtusz wieprzowych powinien być rozliczony dokumentami świadczącymi o wyeksportowaniu 1,80 kg wyrobów gotowych o kodzie PCN 1 601 00 91 0.

    Źródło: Agencja Rynku Rolnego

    Powrót do aktualności