Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Stabilne ceny wieprzowiny, niższe – wołowiny i drobiu

ARR: Stabilne ceny wieprzowiny, niższe – wołowiny i drobiu

czerwone mięso
123RF Zdjęcie Seryjne

"Na wysokość krajowych cen skupu żywca wieprzowego w prognozowanym okresie będą miały wpływ przede wszystkim ceny wieprzowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro. Według KE w 2014 r., w wyniku zmian wielkości produkcji i eksportu netto, podaż wieprzowiny w UE może być o około 1 proc. większa niż w 2013 r., co może spowodować spadek unijnych cen wieprzowiny" - napisano w raporcie.

"W marcu bieżącego roku w Polsce ceny skupu trzody chlewnej mogą być zbliżone do notowanych przed rokiem, a w czerwcu mogą być nieco niższe niż rok wcześniej" - dodano.

Analitycy ARR przewidują, że kilogram żywca wieprzowego w marcu będzie kosztował 5,20-5,50 zł, zaś w czerwcu 5,20-5,60 zł.

IERiGŻ - PIB prognozuje, że w pierwszej połowie 2014 r. produkcja żywca wieprzowego w Polsce może wynieść około 970 tys. ton (755 tys. ton w.b.c.), o 1 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2013 r.

"Ocenia się, że w następstwie rozwoju kontaktów międzynarodowych, w pierwszej połowie 2014 r. może nastąpić wzrost polskiej wymiany handlowej wieprzowiną. Przewiduje się, że import wieprzowiny do Polski będzie o 6 proc. większy niż w pierwszym półroczu 2013 r. Eksport wieprzowiny z Polski może wzrosnąć o 3 proc." - napisano.

"Biorąc pod uwagę prawdopodobny wzrost podaży wieprzowiny na krajowym rynku, IERiGŻ - PIB przewiduje, że w 2014 r. spożycie tego mięsa może być o około 1 kg większe niż w 2013 r." - dodano.

"W 2014 r. przewidywany wzrost światowej i unijnej produkcji wołowiny będzie wywierał presję na spadek cen tego mięsa na rynku unijnym. Z uwagi na ukierunkowanie krajowej produkcji na eksport, spadek cen na rynkach zagranicznych będzie miał wpływ na poziom cen w kraju. W tej sytuacji, przy ograniczonym popycie krajowym, ceny skupu bydła w Polsce w pierwszej połowie 2014 r. mogą kształtować się na poziomie o 5-7 proc. niższym niż w analogicznych miesiącach 2013 r." - napisano.

Analitycy ARR przewidują, że kilogram mięsa wołowego ogółem w marcu będzie kosztował 5,60-6,10 zł, zaś w czerwcu 5,70-6,10 zł.

Zgodnie z prognozą IERiGŻ, produkcja żywca wołowego w pierwszej połowie 2014 r., podobnie jak w analogicznym okresie 2013 r., wyniesie około 330 tys. ton (ponad 170 tys. ton w.b.c.)

"W pierwszym półroczu 2014 r., przy przewidywanym wzroście produkcji światowej i unijnej oraz rosnącej konkurencji m.in. ze strony Brazylii, prawdopodobnie utrzyma się tendencja wzrostowa w imporcie asortymentu wołowego" - napisano.

"W 2014 r., w związku z obniżającymi się cenami skupu wołowiny i wzrostem konkurencji ze strony innych krajów oraz przewidywaną przez IERiGŻ-PIB poprawą sytuacji dochodowej ludności, spożycie wołowiny może być nieco większe" - dodano.

"Ocenia się, że w pierwszej połowie 2014 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą kształtować się na poziomie o 5-10 proc. niższym niż w analogicznym okresie 2013 r. Przyczyni się do tego wzrost produkcji w kraju i za granicą oraz przewidywany spadek cen trzody chlewnej i bydła" - napisano.

Według ARR, w marcu kilogram mięsa drobiowego kosztować będzie 3,60-3,80 zł, zaś w czerwcu 3,70-4,00 zł.

"Przewidywany rosnący popyt eksportowy w 2014 r. będzie stymulował umiarkowany wzrost produkcji drobiu w Polsce. Zgodnie z prognozą IERiGŻ-PIB w pierwszym półroczu 2014 r. produkcja drobiu będzie o około 7 proc. większa niż w porównywalnym okresie 2013 r." - napisano.

"W 2014 r. przewiduje się dalsze spowolnienie wzrostowej tendencji w konsumpcji mięsa drobiowego. Według prognozy IERiGŻ-PIB w 2014 r. spożycie drobiu może zwiększyć się o około 2 proc. do 27,5 kg na mieszkańca" - dodano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności