Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognoza Komisji Europejskiej dla sektora produkcji mięsa na okres 2012-2022

Prognoza Komisji Europejskiej dla sektora produkcji mięsa na okres 2012-2022

Jednak już po 2014 roku można oczekiwać powolnej odbudowy produkcji. Z kolei w 2022 r. produkcja mięsa pod względem ilości powinna osiągnąć poziom zbliżony do tego notowanego w roku 2011 i wyniesie ok. 44,7 mln t.

KE przyznaje, że UE w dłuższej perspektywie może stracić na konkurencyjności w produkcji mięsa w porównaniu z innymi regionami na świecie. Przełoży się to na malejący udział Unii w światowym handlu mięsem z 13,7% do 10,1%. Pogorszą się również wyniki wymiany handlowej poprzez rosnący import (wzrost o 5% w latach 2011-22) i malejący eksport mięsa (spadek o 9%).

Głównymi czynnikami, które przyczynią się do takiego procesu, będą oczekiwane umocnienie euro w stosunku do dolara, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność eksportu, oraz wyższe koszty produkcji wynikające z unijnych norm dotyczących m.in. dobrostanu trzody chlewnej i drobiu, czy kwoty mleczne, które nadal mogą przyczyniać się do ograniczenia pogłowia bydła do 2015 roku.

Oczywiście głównym elementem kosztowym pozostaną pasze, których ceny raczej utrzymają się na wysokim poziomie. Będzie to wywierało presję na wysokie ceny mięsa na rynkach światowych, w tym unijnym.

Rozważając perspektywę 2011-22 można spodziewać się zmian w ilości i strukturze konsumpcji mięsa w UE, głównie na korzyść mięsa drobiowego. KE prognozuje wzrost konsumpcji tej kategorii mięsa o 2% w przeliczeniu na mieszkańca do poziomu 24,1 kg/osobę w 2022 roku. Będzie to podyktowane kwestiami ekonomicznymi.

Mięso drobiowe będzie nadal najtańszym gatunkiem mięsa. Również silne tendencje eksportowe na rynkach światowych będą wspierać jego produkcję (wzrost eksportu z UE o 3,2% w latach 2011-22). W rezultacie produkcja drobiu w okresie 2011-22 powinna wzrosnąć o 4,4%. W przypadku mięsa wołowego, ocenia się, że do momentu wycofania kwot mlecznych pogłowie bydła w UE będzie kontynuować tendencję spadkową, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia produkcji mięsa o 3%.

Niezależnie jednak od powyższych zmian, mięso wieprzowe pozostanie najbardziej popularnym gatunkiem mięsa na terenie UE, przy czym konsumpcja na osobę w okresie 2011-22 zmniejszy się o 1,7% do poziomu 40,8 kg, przy nieznacznie wyższej produkcji (wzrost o 0,6%).

Z kolei patrząc na zmiany zachodzące na świecie, zarówno produkcja jak i konsumpcja mięsa będzie najszybciej rosła w Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie i na te rynki unijni eksporterzy powinni zwracać szczególną uwagę przy budowie swoich strategii.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności