Ceny zbóż, notowania, aktualności

O możliwościach uboju

O możliwościach uboju
Krajowa Rada Izb Rolniczych zobowiązała Zarząd KRIR do zbadania możliwości wykonywania uboju, przez firmy ubojowe, poza gospodarstwem właściciela zwierzęcia (w ubojni lub miejscach do tego przygotowanych, a nie mających statusu ubojni).

Biorąc obecny status prawny, decyzja zatwierdzenia ubojni zamierzającej świadczyć tylko i wyłącznie usługi ubojowe dla posiadacza zwierzęcia, podobnie, jak do ubojni wprowadzającej swoje produkty na rynek należy do powiatowego lekarza weterynarii.

Z przeprowadzonych konsultacji w tej sprawie w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW oraz w Głównym Inspektoracie Weterynarii wynika, iż biorąc pod uwagę elastyczność rozporządzeń KE i prawa krajowego, nie powinno być problemów z zatwierdzeniem prowadzenia takiego rodzaju działalności w świetle wymagań rozporządzenia 854/2005 i 853/2004.

W związku z przedstawieniem przez Biuro KRIR problemu wynikającego ze zgłoszonego wniosku KRIR, w MRiRW prowadzone są konsultacje, mające na celu, wprowadzenie w przepisach krajowych, w oparciu o przepisy unijne, rozwiązań prawnych umożliwiających zastosowanie uproszczonych procedur zatwierdzeń tego typu zakładów. Podobne rozwiązanie zgodne z przepisami prawa unijnego zostało przyjęte w przypadku prowadzenia sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji marginalnej lokalnej i ograniczonej. Umożliwiłoby to tworzenie lokalnych mini–ubojni prowadzących usługowy ubój zwierząt, których produkty nie są wprowadzane na rynek, a tylko wykorzystywane na potrzeby własne podmiotu zlecającego ubój lub dostarczane bezpośrednio do konsumenta końcowego, zgodnie z rozporządzeniem KE 854/2005 i art.1.ust.3 rozp. KE 853/2005.

Obecnie w MRiRW trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym warunków, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma ono określić m.in. zakres i wielkość produkcji ubojni biorąc pod uwagę ochronę zdrowia publicznego, w tym potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego Projekt tego rozporządzenia został przez Biuro KRIR przesłany do konsultacji z wojewódzkimi izbami rolniczymi. Mając na względzie rozporządzenia KE 854/2005 i 853/2005 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych będzie dążył do uwzględnienia w tym projekcie możliwości przedstawienia uproszczonego projektu technologicznego zakładu, podobnie jak w przypadku prowadzenia produkcji lokalnej, marginalnej i ograniczonej.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności