Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Przetarg stały na sprzedaż pszenicy

ARR: Przetarg stały na sprzedaż pszenicy
Na podstawie projektu Rozporządzenia Komisji w sprawie otwarcia stałych przetargów na sprzedaż zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej Państw Członkowskich, Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg stały na sprzedaż do 400 000 ton pszenicy z przeznaczeniem na wywóz.

Termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa w dniu 6 lipca 2006 r. o godz. 9:00 (czasu brukselskiego).

Termin ostatniego przetargu częściowego wygasa w dniu 28 czerwca 2007 r. o godz. 9:00 (czasu brukselskiego).

Do przetargu przystąpić mogą przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie w siedzibie Agencji Rynku Rolnego, oferty na obowiązującym formularzu ofertowym, który należy wypełnić w języku polskim pod rygorem nieważności, wraz z niezbędną dokumentacją.

złożenie zabezpieczenia przetargowego w wysokości 5 EUR/t, w przeliczeniu na PLN wg kursu z dnia 27 czerwca 2006 r. tj. 4,0875 PLN, które musi być dostępne w Agencji w każdy wtorek przed złożeniem oferty na przetarg w danym tygodniu.

Oferta przetargowa powinna zostać sporządzona odrębnie dla każdego lotu oraz podpisana przez osoby uprawnione i złożona w dwóch zamkniętych kopertach. Na kopercie zewnętrznej, nie oznakowanej nazwą przedsiębiorcy, należy umieścić nazwę i adres ARR oraz napis "Oferta przetargowa - sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem na wywóz".

Oferta może zostać złożona w Centrali Agencji Rynku Rolnego poprzez bezpośrednie jej dostarczenie, przesłanie listem poleconym, przesłanie faksem (przy obowiązku złożenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, pok. 104 A, pod adresem:

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 PL - 00-400 Warszawa

Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie sprzedaży pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz, dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl

Warunki, o których mowa wyżej zawierają: wzór formularza ofertowego, informacje o zabezpieczeniu przetargowym, wykaz magazynów, w których przechowywana jest oferowana do sprzedaży pszenica ze wskazaniem numerów lotów i ich jakości, wzór umowy oraz inne istotne informacje związane z przystąpieniem do przetargu i realizacją umów.

Uwaga! Agencja zastrzega sobie prawo do nie rozpatrzenia złożonych ofert przetargowych i odwołania przetargu w przypadku nie opublikowania przez KE powyższego Rozporządzenia KE w Dzienniku Urzędowym UE do dnia 6 lipca 2006r.

Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerami telefonów: + 48 22 661 78 10, 661 77 04, 661 77 05, 661 70 07, 661 78 37 oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności