Spóźniona realizacja SAPARD

Realizacja programu SAPARD rozpoczęła się z opóźnieniem, co spowodowało „opóźnione planowanie oraz uciążliwe procedury administracyjne” – uważa Europejski Trybunał Obrachunkowy. Nadzór nad zamówieniami publicznymi w tym programie „okazał się niewystarczający”.

Europejski Trybunał Obrachunkowy, który jest organem odpowiedzialnym za kontrolę budżetu UE, opublikował we wtorek w Strasburgu „Sprawozdanie roczne za rok obrachunkowy 2003”.

Trybunał zarzucił Komisji Europejskiej nieprzygotowanie sprawozdania, umożliwiającego sprawdzenie, w jakim stopniu SAPARD (Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) spełnił zakładane cele. „Beneficjenci programu mieli problemy finansowe i byli narażeni na uciążliwość procedur administracyjnych” – głosi sprawozdanie.

Trybunał wskazał, że z uwagi na niedociągnięcia przy programach SAPARD i PHARE należy przeznaczyć „znaczne środki” na kontrolę działań prowadzonych w ramach funduszy strukturalnych w nowych państwach członkowskich UE.

Źródło: PAP