Ceny zbóż, notowania, aktualności

Struktura eksportu i importu mięsa czerwonego

Struktura eksportu i importu mięsa czerwonego
W I półroczu 2004 roku Polska wyeksportowała 179,4 tys. ton mięsa i podrobów, tj. o ponad 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku. Wartość tego eksportu wzrosła o 37 proc.

W tym samym czasie import mięsa i podrobów do Polski zwiększył się ilościowo o 48 proc. do 51 tys. ton, a wartościowo wzrósł o 55 proc. do 64,5 mln euro.

W I półroczu 2004 roku polski eksport świeżej, chłodzonej lub mrożonej wieprzowiny wzrósł o blisko 24 proc. do 87,2 tys. ton, w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku. W ujęciu wartościowym eksport ten zwiększył się o ponad 44 proc.

W pierwszych czterech miesiącach 2004 roku eksport polskiej wieprzowiny przewyższał znacznie poziom eksportu tego towaru z podobnego okresu 2003 roku. W pierwszych dwóch miesiącach po akcesji Polski do UE, eksport wieprzowiny z naszego kraju był już o połowę niższy niż w maju i czerwcu 2003 roku.

Wzrost eksportu z I półrocza, a głownie okresu styczeń-kwiecień br. wynikał z zastosowanych działań przez Agencję Rynku Rolnego (ARR), łagodzących skutki końcowej fazy tzw. świńskiej górki. Od początku 2004 roku do końca kwietnia br. ARR sprzedała z zapasów 43,3 tys. ton mrożonej wieprzowiny, a ponadto stosowała dopłaty do 20 tys. ton półtusz wieprzowych.

W I półroczu 2004 roku podobnie jak w poprzednich latach największymi odbiorcami polskiej wieprzowiny była Rosja (18,2 tys. ton), Białoruś (18,8 tys. ton), jak również Ukraina (18,9 tys. ton). Eksport do Rosji zmniejszył się o 48 proc., natomiast na Białoruś wzrósł prawie 3-krotnie. W I półroczu polski eksport wieprzowiny do krajów "starej" UE wyniósł 8,4 tys. ton i był o 78 proc. większy niż w analogicznym okresie 2003 roku.

W dwóch miesiącach po akcesji (maj-czerwiec br.) Polski do UE, eksport ten zmniejszył się, na czym zaważył przede wszystkim wzrost cen wieprzowiny na naszym rynku. Głównymi odbiorcami polskiej wieprzowiny wśród krajów "starej" UE były w I półroczu Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia (po około 1,5 tys. ton) oraz Niemcy (1,3 tys. ton).

W omawianym czasie największymi odbiorcami polskiej wieprzowiny z nowych krajów UE były: Litwa (4 tys. ton), Łotwa (2,1 tys. ton) i Węgry (1,7 tys. ton). W I półroczu poziom polskiego eksportu wieprzowiny do nowych państw Wspólnoty był zbliżony do poziomu z analogicznego okresu 2003 roku.

W I półroczu 2004 roku Polska sprowadziła 23,8 tys. ton świeżej, chłodzonej i mrożonej wieprzowiny, tj. o ponad 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku. W dwóch pierwszych miesiącach po wstąpieniu Polski do UE import ten był o ponad połowę większy niż w okresie maj-czerwiec 2003 roku.

Wzrost importu w tych miesiącach wynikał z jednej strony z wzrostu cen wieprzowiny na rynku polskim oraz otwarcia swobodnego handlu z krajami UE. Głównym dostawcą wieprzowiny na nasz rynek były w I półroczu kraje "starej" UE (22,2 tys. ton, wzrost o 49 proc. w stosunku do okresu I-VI 2003 roku).

W dwóch pierwszych miesiącach po przystąpieniu Polski do Wspólnoty, kraje byłej Piętnastki dostarczyły do Polski 14,8 tys. ton wieprzowiny, tj. prawie 3-ktotnie więcej niż w okresie maj-czerwiec 2003 roku. Największym dostawcą wieprzowiny na nasz rynek w I półroczu 2004 roku była tradycyjnie Dania (10,7 tys. ton, wobec 8,7 tys. ton w I półroczu 2003 roku).

W I półroczu saldo w polskim handlu wieprzowiną było dodatnie i wyniosło 45,5 mln euro.

W I półroczu Polska wyeksportowała łącznie 26,4 tys. ton świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny, tj. o 18,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku.

W ujęciu wartościowym eksport ten wzrósł o blisko 46 proc. W omawianym okresie zmniejszył się o 35 proc. eksport mrożonej wołowiny, wzrósł zaś o ponad 70 proc. wywóz świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego. Trzeba zaznaczyć, że w pierwszych dwóch miesiącach po akcesji Polski do UE miesięczny eksport wołowiny utrzymywał się na zbliżonym poziomie, jaki notowano w miesiącach styczeń-kwiecień br.

Największymi odbiorcami mrożonej wołowiny z Polski były: Bośnia i Hercegowina, Szwecja i Białoruś, świeżej i chłodzonej zaś, Holandia, Wielka Brytania i Włochy. Przywóz tego gatunku mięsa do Polski miał w omawianym czasie znikome znaczenie.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności