Ceny zbóż, notowania, aktualności

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie importu żywca wieprzowego

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie importu żywca wieprzowego
Zgodnie z informacją, przekazaną przez Ambasadę Republiki Francuskiej w Warszawie, na podstawie Decyzji Komisji 2003/526/EC, dotyczącej wprowadzenia środków ochronnych odnośnie wystąpienia klasycznego pomoru świń w Belgii, Francji, Niemczech i Luksemburgu oraz w związku z wystąpieniem przypadków klasycznego pomoru świń u dzików w departamentach Moselle i Bas-Rhine w Republice Francuskiej, informuję, że następujące towary pochodzące z departamentów Moselle i Bas-Rhine w Republice Francuskiej:

żywe świnie i dziki, nasienie, komórki jajowe oraz zarodki pochodzące od świń i dzików; powinny być traktowane jako zwierzęta podejrzane o zakażenie lub produkty pochodzące od takich zwierząt i w związku z tym objęte są, zgodnie z art.10a pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 752, z 2001r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350, Nr 129, poz. 1438, z 2002r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 450), zakazem przywozu do Rzeczypospolitej Polskiej i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Graniczni Lekarze Weterynarii z dniem 31 sierpnia 2003r., godz. 2400, powinni zastosować procedurę określoną w art.14 ust.11 pkt.2 cytowanej ustawy. Jednocześnie informuję, że traci moc pismo Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz. II.401/CSF ? 12/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.

Zgodnie z informacją, przekazaną przez Ambasadę Republiki Francuskiej w Warszawie, na podstawie Decyzji Komisji 2003/526/EC, dotyczącej wprowadzenia środków ochronnych odnośnie wystąpienia klasycznego pomoru świń w Belgii, Francji, Niemczech i Luksemburgu oraz w związku z wystąpieniem przypadków klasycznego pomoru świń u dzików na terenie landów: North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate i Saarland w Republice Federalnej Niemiec, informuję, że następujące towary pochodzące z landów: North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate i Saarland w Republice Federalnej Niemiec: żywe świnie i dziki, nasienie, komórki jajowe oraz zarodki pochodzące od świń i dzików; powinny być traktowane jako zwierzęta podejrzane o zakażenie lub produkty pochodzące od takich zwierząt i w związku z tym objęte są, zgodnie z art.10a pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 752, z 2001r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350, Nr 129, poz. 1438, z 2002r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 450), zakazem przywozu do Rzeczypospolitej Polskiej i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, Graniczni Lekarze Weterynarii z dniem 31 sierpnia 2003r., godz. 2400 , powinni zastosować procedurę określoną w art.14 ust.11 pkt.2 cytowanej ustawy.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Powrót do aktualności