Ceny zbóż, notowania, aktualności

Przetarg ARR na składowanie półtusz wieprzowych z dopłatą

Przetarg ARR na składowanie półtusz wieprzowych z dopłatą
Agencja Rynku Rolnego w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 ogłasza przetarg na wybór krajowych przedsiębiorców, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawrze umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych w systemie "Składowanie z dopłatą ARR" w 2003 r.

1. Przetarg jest otwarty i przeprowadzony w drodze wyboru pisemnych ofert.

2. Przetarg organizowany przez Agencję Rynku Rolnego dotyczy wyboru krajowych przedsiębiorców, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawrze umowy na prywatne przechowywanie Półtusz wieprzowych w systemie "Składowanie z dopłatą ARR" w 2003 r.

3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy krajowi prowadzący działalność gospodarczą w zakresie chowu, obrotu i uboju żywca lub w zakresie składowania, przetwórstwa i obrotu mięsa.

4. Przedmiotem przetargu będzie wysokość dopłaty do przechowywania półtusz wieprzowych określona w zł/tonodobę.

5. Przedmiotem przechowywania w systemie "Składowanie z dopłatą ARR" będą półtusze wieprzowe pochodzenia krajowego klas E; U i R, nieskórowane, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, odpowiadające wymaganiom normy PN-91/A-82001 wraz ze zmianą A2 do tej normy oraz wymaganiom normy PN-83/A-07005 ze zmianą Az7 w zakresie obejmującym towary żywnościowe przeznaczone do długookresowego przechowywania w chłodniach, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Okres przechowywania półtusz wieprzowych w systemie "Składowanie z dopłatą ARR" może wynosi 3, 4 miesiące.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1) dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 zł/tonę półtusz wieprzowych deklarowanych do przechowywania w systemie "Składowanie z dopłatą ARR", na rachunek Agencji: II Oddział BGŻ S.A. w Warszawie nr 20300016-192662-37001-1188-14, w terminie do dnia 2 czerwca 2003 r.,

  2) złożenie oferty w terminie i formie określonej w Ogłoszeniu o przetargu i warunkach przetargu.


8. Oferta przetargowa na przechowywanie półtusz wieprzowych w systemie "Składowanie z dopłatą" powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z przedłożonym wyciągiem z rejestru handlowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

9. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący poufność jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność. Na kopercie zewnętrznej, nieoznakowanej nazwą firmy przedsiębiorcy należ umieścić napis "OFERTA - PRZECHOWYWANIE PÓŁTUSZ WIEPRZOWYCH Z DOPŁATĽ ARR".

Ofertę należy dostarczyć do kancelarii Agencji Rynku Rolnego (pokój nr l03), 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2003r. do godz. 15:00:

10. Przedsiębiorca jest związany warunkami złożonej oferty 21 dni od terminu określonego w pkt. 9.

11. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

12. Podstawowym kryterium wyboru przedsiębiorców będzie deklarowana wysokość dopłaty do przechowywania półtusz wieprzowych określona w zł/tonodobę. Jako kryteria pomocnicze będą brane pod uwagę następujące informacje zawarte w ofertach:

  a) deklarowana do przechowywania ilość półtusz wieprzowych,

  b) dotychczasowa współpraca z ARR


13. Agencja zastrzega sobie prawo częściowego przyjęcia ofert, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn.

14. Z wybranymi w drodze przetargu przedsiębiorcami, w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu zostaną zawarte stosowne umowy przez Oddział Terenowy ARR, na terenie którego przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą

15. Warunkiem podpisania umowy z właściwym OT ARR będzie:

  1) wniesienie przez przedsiębiorcę zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 25 zł/tonę półtusz wieprzowych deklarowanych do przechowywania, w formie kaucji gotówkowej na rachunek OT ARR lub w postaci nieodwołalnej bezwarunkowej gwarancji bankowej (wg wzoru określonego przez Agencję):

   a) udzielonej przez bank zarejestrowany i prowadzący działalność w Polsce,

   b) płatnej na pierwsze żądanie Agencji c) z terminem ważności o 30 dni dłuższym od ostatecznego terminu złożenia, w celu rozliczenia umowy, wymaganych dokumentów.


  2) przedłożenie stosownego zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, że chłodnia, w której przechowywane będą półtusze w systemie "Składowanie z dopłatą ARR", znajduje się pod nadzorem sanitarno-weterynaryjnyrn i posiada uprawnienia eksportowe, oraz w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem chłodni .

  3) przedłożenie promesy zawarcia umowy przez chłodnię z przedsiębiorcą zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach przetargu otwartego na wybór krajowych przedsiębiorców, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawrze umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych w systemie składowanie z dopłatą ARR" w 2003 r. 16.


Pisemne warunki przetargu otwartego na wybór krajowych przedsiębiorców, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawrze umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych w systemie "Składowanie z dopłatą ARR" w 2003 r., wzór umowy oraz szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać na stronie internetowej ARR pod adresem www.arr.gov.pl oraz w Biurze Interwencji Rynkowej ARR, Warszawa, Nowy Świat 6/122, pokój 443 lub 448 tel. (022) 661 77 45 lub (22) 661 76 96 faks (022) 661 77 38.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności